คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Peking University

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ H.E. Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
July 1, 2019
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง “ครอบครัวไทย…สะท้อนอะไรในสังคมไทย” (The Reflection of Thai Families to Society)
July 1, 2019

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Peking University

726978

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาธรณีศาสตร์ นำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน เพื่อไปภาคสนามด้านธรณีวิทยา ณ Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post