การตรวจประเมินวิทยาลัยศาสนศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก National Center for Open & Distance Education
July 8, 2019

การตรวจประเมินคณะกายภาพบำบัด ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

pt3

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร. กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะกายภาพบำบัด)

Recent post