มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี
July 5, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย
July 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility

ilo10

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย  เจรจาความร่วมมือกับ Ms. Panudda BOOBPALA รองผู้อำนวยการระดับภูมิภาค International Labour Organization (ILO)  และทีมบริหารของ ILO ประกอบด้วย Mr. Nuno Cunha, Senior Social Protection Specialist, Ms. Marielle Phe Goursat, ILO-Luxembourg Project CTA และ  Ms. Vesna Jovic, Social Protection Officer ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility และการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อมาศึกษาในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post