การตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “การขอตำแหน่งวิชาการ”
July 4, 2019

โครงการชี้แจงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ประจำปี 2562

728575

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโททันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชี้แจงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ประจำปี 2562 และวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ รวมถึงชี้แจงนโยบายการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ให้กับคณาจารย์ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และผู้แทนสโมสรนักศึกษาจากแต่ละส่วนงาน

Recent post