มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE Now)
July 9, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ “Power of We, Power of One”
July 10, 2019

การตรวจประเมินสถาบันโภชนาการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

S__24666334

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร. นสพ. ไพฑูรย์  ศรีมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯสำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันโภชนาการ)

Recent post