มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “การขอตำแหน่งวิชาการ”
July 4, 2019
โครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2562
July 5, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

DSC_1453 - Copy

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย” โดย ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษากรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมและชุมชนฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และการพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ : การออมเพื่อสังคมสูงวัย ด้านสังคม : การเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ ด้านสภาพแวดล้อม : การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี ด้านสุขภาพ : ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Recent post