มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด Sino-Thai Institute for Southeast Asian Chinese (Teochew) Studies
July 19, 2019
การตรวจประเมินสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 19, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Kaohsiung Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

001

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Kuei-Min Chen, Vice President for Global Affairs จาก Kaohsiung Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และคณะ ในการร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในอนาคต การจัดทำ Dual – degree Program ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post