การตรวจประเมินศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 23, 2019
การตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 23, 2019

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครบ 36 ปี

asian04

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบ 36 ปี มีการแสดงปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 29 “จากสาธารณสุขมูลฐาน สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” PHC towards SDGs โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและสังคม นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร รางวัลชัยนาทนเรนทร พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรม หัวข้อ พระพุทธศาสนา: หัวใจของการพัฒนาสุขภาพและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ผศ.,ดร. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และการเสวนา หัวข้อ อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต: บทบาทของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนกับการพัฒนาสุขภาพและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คนที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คนที่ 4 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประธานสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการดำเนินการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ และการให้บริการตรวจสุขภาพดวงตา หาต้อหินด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากศูนย์ตาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมตัดแว่นสายตาฟรี จำนวน 365 อันจากห้างท๊อปเจริญ ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Recent post