มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาหารือความร่วมมือร่วมกับ Lina Network
July 19, 2019
การตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 19, 2019

การตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

line_162562577841420-1024x683

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์)

Recent post