การตรวจประเมินวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 31, 2019

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมจัดงาน Early Stage Smart Expo 2019

1564581945960-1024x768

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และนายมติชน มาตรชัยสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมเปิดงาน Early Stage Smart Expo 2019 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจัดงานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้าเกษตร ข้าว อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง/อาหารเสริม เสื้อผ้า/เครื่องประดับ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 54 คูหา

Recent post