มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “การขอตำแหน่งวิชาการ”

โครงการชี้แจงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ประจำปี 2562
July 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
July 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “การขอตำแหน่งวิชาการ”

ka2

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อ “การขอตำแหน่งวิชาการ” ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี

Recent post