คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน 100 Years of Prof. Stang Mongkolsuk: “One in a hundred” Science Fair
July 10, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม The 11th AUN Rectors’ Meeting and the 35th AUN Board of Trustees Meeting ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
July 11, 2019

การตรวจประเมินคณะศิลปศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

1562933863115-1024x768

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะศิลปศาสตร์)

Recent post