มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก National Center for Open & Distance Education
July 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
July 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ DCU (ครั้งที่ 2)

dcu5

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบเงินในโครงการ DCU (ครั้งที่ 2 ) จากนางสาวปิยะอาภา เจริญเวช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องประชุม VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ DCU (ครั้งที่ 2 ) เป็นการรับมอบเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY

Recent post