มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก National Center for Open & Distance Education
July 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
July 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ DCU (ครั้งที่ 2)