การตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 2, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
July 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2019

meetf4

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2019 ภายใต้หัวข้อ “Rethinking the Future” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างอนาคตไทย” สู่ประเทศที่มั่งคง สามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกับประเทศอื่นๆ ได้ และกล่าวเปิดงาน ณ ห้องคริสตัล บี โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

งานประชุมฯ ครั้งนี้เป็นเวทีในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญและเข้ามามีบทบาทเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอและการหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้บริหารที่มีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ

Recent post