มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium (วันที่ 2)
July 26, 2019
การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 26, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสารวมพลังสร้างสื่อออนไลน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา”