มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม CMU – MU Symposium ครั้งที่ 2
January 3, 2019

ม.มหิดลร่วมนำเสนอผลงาน “ย่านนวัตกรรมโยธี นวัตกรรมการแพทย์เพื่ออนาคต”

yothi-4

วันที่ 2 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ร่วมนำเสนอผลงาน “ย่านนวัตกรรมโยธี นวัตกรรมการแพทย์เพื่ออนาคต” ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
“ย่านโยธี” คือ ย่านนวัตกรรมการแพทย์ ที่จะถูกพัฒนาให้เหล่าสตาร์ทอัพสายสุขภาพ นวัตกรด้านสุขภาพ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนได้ทำงานร่วมกันกับสถานพยาบาลในการยกระดับบริการด้านสาธารณสุขด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัย งานพัฒนานวัตกรรม ให้ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้จริง โดยครอบคลุมพื้นบริเวณอนุสาวรีย์ชัย รพ.ราชวิถี รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล สถาบันสุขภาพเด็กฯ รพ.พระมงกุฎฯต่อเนื่องมาถึงรพ.รามาธิบดี สถาบันประสาท สถาบันมะเร็งฯ รพ.สงฆ์ กรมแพทย์ทหารบก สถาบันโรคไต ฯลฯ

Recent post