มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ Norvic Institute of Nursing Education ประเทศเนปาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
October 18, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” มุ่งสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ
October 19, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ Norvic Institute of Nursing Education ประเทศเนปาล

52CCB16B-E88D-4A34-A2B1-AAC5ED98655A

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Mr. Parash Shakya, Executive Director, Norvic Education, BL Conglomerate Group ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Norvic Institute of Nursing Education ประเทศเนปาล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา