มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Riau University ประเทศอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University
October 24, 2019
ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2019”
October 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Riau University ประเทศอินโดนีเซีย

001

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ต้อนรับ Dr. Joko Samiaji, Ph.D., Head for Accreditation Center และคณะศึกษาดูงานจาก Riau University ประเทศอินโดนิเซีย พร้อมบรรยายหัวข้อ “Quality Assurance System Mahidol University” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา การรับรองคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post