คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสัมมนา The Business of Platforms
October 30, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563
October 31, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยการจัดการ

cmmu1

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวต้อนรับ โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2563 ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post