มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “2019 SATU Local Chapter Workshop”

ม.มหิดลรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163
October 17, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
October 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “2019 SATU Local Chapter Workshop”

001

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Hsiao-Wen Wang, Vice President for International Affairs, National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “2019 SATU Local Chapter Workshop ภายใต้หัวข้อ New Approaches in Medical Care for Older Adults” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเครือข่าย SATU และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ Prof. Chia-Yuan Chen, Associate Vice President for International Affairs, National Cheng Kung University บรรยายแนะนำ Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU)  ณ ห้อง 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU) จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “2019 SATU Local Chapter Workshop ภายใต้หัวข้อ New Approaches in Medical Care for Older Adults” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานทางการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Model of caregiver training program for dependent older adults” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ Application of intelligent nursing care in aging population: connected from hospital to community” โดย Prof. Nai-Ying Ko, Head of Department of Nursing, National Cheng Kung University Situation analysis of retirement workers in Thailand:  A case study of government staffs” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ Technology in Gerontology” โดย Dr. I-Lin Hsu, M.D., Director of International Medical Center, National Cheng Kung University Hospital และ Intermediate & Long-term Care Insurance: Health & Social Security for Ageing Society” โดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยในภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยหารือความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต

Recent post