คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว”
October 30, 2019
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสัมมนา The Business of Platforms
October 30, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

rama1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำหรับงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีรายนามดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์
11. รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
14. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
15. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
16. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์
17. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
18. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
19. ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
21.ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
22. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
23. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
24. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
25. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต
26. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
28. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฆานุภาพ
29. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
30. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติณัฐ กิจวิกัย
31. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
32. อาจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร

Recent post