คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” มุ่งสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ Norvic Institute of Nursing Education ประเทศเนปาล
October 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม
October 20, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” มุ่งสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ

D2F8AE86-628B-48FA-8A70-F41870BB38A2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง สูงเนินสุขภาวะโมเดล ว่า การป้องกัน การดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี และห่างไกล จากโรคความดัน เบาหวาน ที่เป็นอยู่ การปรับวิถีชีวิตตนเองเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่เรื่องยา “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” เป็นหนึ่งในความพยายามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเป้าหมายและปรัชญามหาวิทยาลัยมหิดล จากนโยบายที่ต้องการเป็นปัญญาของแผ่นดิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงประกาศนโยบายคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพรับผิดชอบในการจัดการศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการเป็นผู้นำและเป็นที่ยอมรับ

จากนโนบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐในส่วนของเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยกันระดมทุนและสร้างสรรค์ในสิ่งที่เราจะดำเนินการพัฒนาให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์รอบรู้แห่งสุขภาพอย่างแท้จริง ได้มุ่งสร้างเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ กินอาหาร กินยาอย่างไร เพื่อให้เบาหวานควบคุมได้ ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาเบาหวานอีกต่อไป นำไปสู่การบูรณาการความรู้ จากราชวิถี สู่อำเภอสูงเนิน ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยไม่สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไปประยุกต์ใช้ได้จริง เนื่องจากสิ่งที่แพทย์และพยาบาลแนะนำขาดการเชื่อมโยงบริบทของพื้นที่และวิถีจริง ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดจิตสังคม โดยใช้กัลยาณมิตรที่ประสบความสำเร็จ สามารถหยุดยาได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นสังคมที่ช่วยกันดูแล กินผักใบเขียว ออกกำลังกาย สร้างวิธีคิดบวก และทำสมาธิ มีการแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน ทำเรื่องเข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยการสาธิต ของ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโมเดล ด้วยการใช้กระบอกข้าวหลามมาผ่า แสดงให้เห็นเรื่องการทำงานระบบการไหลเวียนของหลอดเลือด ใช้แป้งโดมาทำเป็นไขมันมาเป็นก้อนพลัคที่จะไปเกาะหลอดเลือด คนไข้จะมองเห็นภาพและทำความเข้าใจได้มากขึ้น ทำให้เขาตระหนัก และสิ่งที่เขาเป็นอยู่นี้จะจัดการได้อย่างไร มีการสร้างแปลงผักดักเบาหวาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดย “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” จะอยู่คู่กับชาวอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไป

สามารถดูรายละเอียดของ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” เพิ่มเติมได้ที่ : สูงเนินสุขภาวะโมเดล

Recent post