มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Riau University ประเทศอินโดนีเซีย
October 24, 2019
ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2563
October 28, 2019

ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2019”

1572017807256-1024x684

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2019” โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2019 โดยในปีนี้ ให้ชื่อชุดรูปแบบงานว่า “Cultural Synergy” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานมีการเล่นเกมพร้อมชิงของรางวัลมากมาย และการแสดงของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การแสดงดนตรีไทยโดยนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การแสดงจากนักศึกษาไทย “Thai Bamboo Dance” คณะศิลปศาสตร์ การแสดงจากนักศึกษาภูฏาน คณะวิทยาศาสตร์ การแสดงจากนักศึกษาเนปาล “Nepali Jhalak” และการแสดงจากนักศึกษาอินโดนีเซีย และปิดท้ายด้วยการประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2019 ในปีนี้ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ Mr. Rainier V.Ples คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Ms. Philomena Jobde Strolher คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ Ms. Kaung Nyein Aye คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post