มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Asian Quality Service Award ในโครงการ “Siriraj Connect”
October 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Riau University ประเทศอินโดนีเซีย
October 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University

001

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ต้อนรับ Prof. Simon Handley, Executive Dean, Faculty of Human Science และ Mr. Matt Monkhouse, Director, Southeast Asia & Eurasia Global Engagement & Business Development จาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสหารือความร่วมมือเกี่ยวกับ Professional Standard Framework (กรอบมาตรฐานวิชาชีพ) การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program” ครั้งที่ 2 และแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ในโอกาสนี้ ยังได้หารือความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการร่วมกับผู้บริหาร และนักวิจัยจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ณ ห้องประชุม OSM 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในช่วงเช้า ผู้แทนจาก Macquarie University ได้ร่วมหารือความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา และผู้แทนภาควิชาเข้าร่วมหารือในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Hearing Hub และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Recent post