คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “2 ทศวรรษสัตวแพทย์มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง “ปานเทพ รัตนากร”
October 16, 2019
ม.มหิดลรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163
October 17, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1”

eg-csr8

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1”  โดยมี นางสาวสุกัญญา ลี้เจริญ หัวหน้างานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายโชติ สายยืนยง ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลคลองโยง กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้สมาชิกกองทุนและชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เสริมสร้างให้พึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการเสริมอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนและชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ลดปัญหาการว่างงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนสวัสดิการและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Recent post