มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
October 11, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ
October 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา

FE170109-8CB4-4EF5-A843-BC2A16206137

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เรื่อง “ปลดล็อคอุดมศึกษา” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านการวิจัย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านวิชาการ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเครือข่าย เข้าร่วมสัมมนาเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติเพื่อปลอดล็อคประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยและพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

Recent post