มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา

วิศวะมหิดล ร่วมกับ สวทช. และ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “ผ่าแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร์รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง”
October 30, 2019
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว”
October 30, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา

edu4

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางสาวอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้อง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

Recent post