กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือร่วมกับ I-Shou University
October 21, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาถกฐาพิเศษ AI is all around ฉลองครบรอบ 61 ปี การก่อตั้ง พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
October 22, 2019

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

research04

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกล่าวถึงประเด็นสำคัญในกระบวนการทำงานวิจัย ให้ความรู้กับผู้วิจัย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและประโยชน์ต่าง ๆ ในการทำงานวิจัย จากนั้น ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (MU-MRC) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ New Discovery และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ Frontier Reserch ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงหัวข้อ ค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge หรือ Page Charge การประชุมฯ ดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post