ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Co-founder และผู้แทน จาก The Constellation (องค์กรพัฒนาชุมชนระดับโลกซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร)
October 28, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
October 28, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา

Meeting Research16

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้กล่าวถึงการมอบนโยบาย เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา ทั้งนี้มีศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพาลาเดียมฮอล ชั้น 11 โรงแรม The Berkeley Hotel กรุงเทพมหานคร

โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การเตรียมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีภารกิจสำคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างและพัฒนาคน การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การยกระดับเกษตรกรเป็น Smart farming สร้างงานเพิ่มขึ้น รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นต้น และมีการกล่าวถึง หัวข้อประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. นโยบายการบริหารงานวิจัย 2. การจัดสรรงบประมาณงานวิจัยและการบริหารงบประมาณด้าน ววน. ผ่าน Program Management Unit (PMU) 3. แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 4. การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Youth Startup Fund) 5. อาสาประชารัฐ 6. การปฏิรูปอุดมศึกษา Re-inventing Universities และ 7. กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านการอุดมศึกษา

Recent post