มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด China-ASEAN University Consortium on Medicine and Health ในฐานะสำนักงานเลขาธิการฝั่งอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ
October 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 (The 163rd AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)
October 15, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด China-ASEAN University Consortium on Medicine and Health ในฐานะสำนักงานเลขาธิการฝั่งอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

line_500243584765649-1024x768

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมคณะและทีมผู้บริหารคณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมในพิธีเปิด China-ASEAN University Consortium on Medicine and Health ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ความร่วมมือดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายความร่วมมือภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ ASEAN-China 2030 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ความร่วมมือในส่วนของการก่อตั้ง China-ASEAN University Consortium on Medicine and Health นี้ เป็นความพยายามของ ASEAN China Centre ที่พยายามผลักดันความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสนับสนุนความร่วมมือในระดับบุคลากรทางการแพทย์ (people to people connection) อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับเลือกให้เป็นสำนักงานเลขาธิการฝั่งอาเซียน (Permanent Secretary General) โดย Peking University Health Science Center มหาวิทยาลัยปักกิ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการทางฝ่ายจีน โดย China-ASEAN University Consortium on Medicine and Health ประกอบไปด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัย 21 แห่งในประเทศจีน และจากจากมหาวิทยาลัย 24 แห่งจากประเทศในอาเซียน และในช่วงสองปีแรกของการก่อตั้ง  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานฝ่ายอาเซียน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่สำคัญของกรอบความร่วมมือนี้ ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และบริการ การพัฒนาสุขภาวะของประชากรในภูมิภาค และการมุ่งไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และสุขภาวะในระดับนานาชาติในอนาคต

ในพิธีเปิดดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Fang Jun, Deputy Director General of Department of International Cooperation and Exchanges กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณประชาชนจีน Mr. Chen Dehai, Secretary-General of ASEAN-China Centre และ Prof. Zhan Qimin, Executive Vice President of Peking University และ President of Peking University Health Science Centre ร่วมแถลงถึงความเป็นมาของความร่วมมือนี้ และมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้ง 45 แห่ง ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ผ่าน Beijing Statement (Joint Statement from the Founding of China-ASEAN University Consortium on Medicine and Health) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้าร่วมประชุมในรายละเอียดเกี่ยวกับกฎบัตรการก่อตั้งเครือข่ายรวมไปถึงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในอนาคต

Recent post