มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Co-founder และผู้แทน จาก The Constellation (องค์กรพัฒนาชุมชนระดับโลกซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร)

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2563
October 28, 2019
ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
October 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Co-founder และผู้แทน จาก The Constellation (องค์กรพัฒนาชุมชนระดับโลกซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร)

001

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Dr. Jean Louis Lamboray, Adjunct Professor สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ Co-founder ของ The Constellation พร้อมด้วย Mrs. Maria Louise de Rouw และ Ms. Sirinate Piyajitpirat เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ The Constellation เป็นองค์กรพัฒนาชุมชนระดับโลกซึ่งไม่แสวงหากำไร และ Dr. Jean Louis Lamboray เป็นผู้ประพันธ์หนังสือ What Make Us Human? The Story of a Shared Dream รวมถึงเป็นผู้คิดค้นแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ Community Life Competence Approach

ในโอกาสนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบใบประกาศการแต่งตั้ง Adjunct Professor ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้แก่ Dr. Jean Louis Lamboray โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และอาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post