ม.มหิดลรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1”
October 17, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “2019 SATU Local Chapter Workshop”
October 18, 2019

ม.มหิดลรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163

001

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 (The 163rd AUN – QA Programme Assesment at Mahidol University) จาก Dr. Arnel Onesimo O. Uy, Chief Assessor และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตร โดยในครั้งนี้ มีหลักสูตรเข้ารับการประเมิน 4 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด
(Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy (International Program), Faculty of Physical Therapy)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Master of Science Program in Immunology (International Program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Master of Science Program in Anatomy, Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

4.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
(Master of Public Health Program (International Program), Faculty of Public Health)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดย Dr. Arnel Onesimo O. Uy, Chief Assessor ได้สรุปผลการตรวจประเมิน และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post