คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1”
October 17, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “2019 SATU Local Chapter Workshop”
October 18, 2019

ม.มหิดลรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163