สถาบันฯเด็กจัดแถลงข่าวร่วมกับศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เรื่องผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก ประเภทพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศชายในเด็ก

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Wisconsin at Green Bay
October 29, 2019
เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2562”
October 29, 2019

สถาบันฯเด็กจัดแถลงข่าวร่วมกับศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เรื่องผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก ประเภทพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศชายในเด็ก

cf01

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ร่วมกับ  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวนการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ  ร่วมแถลงข่าว เรื่อง ผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก ประเภทพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศชายในเด็ก อธิบายข้อมูลและผลทดสอบของเล่นที่มีสารทาเลตว่ามีอันตรายต่อระบบในร่างกายอย่างไร และยกตัวอย่างของเล่นที่อันตราย ของเล่นที่มีสารปนเปื้อนของเล่นในหลายรูปแบบ หลากหลายของของเล่น ที่มีสารทาเลตปนเปื้อนอยู่ และวิธีการสังเกต สารทาเลต ร่วมถึงการเลือกซื้อของเล่นที่ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดสารปนเปื้อนในของเล่นเด็ก  และแนะนำการเลือกซื้อให้ของเล่นให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการเลือกของเล่นให้กับบุตร หลานของตนเอง ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post