มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
October 28, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
October 29, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

82A7B4C2-6E52-4E57-BB4F-E6919DF22EAB

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการในยุค Distribution เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics ) ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมถึงการจัดสรรโควตาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการลงนามความร่วมมือ (MOU) พร้อมแนะนำหลักสูตรการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 150 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Recent post