สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว”

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา
October 30, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
October 30, 2019

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว”

cf8

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว” นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครมาร่วมเสวนาหาแนวทางแก้ไขขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวในชุมชนต้นแบบ ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post