มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Asian Quality Service Award ในโครงการ “Siriraj Connect”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย
October 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University
October 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Asian Quality Service Award ในโครงการ “Siriraj Connect”

2469_4

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (The Standards & Quality Association of Thailand) ร่วมกับ Asian Network for Quality (ANQ) จัดงาน ANQ 17th Congress 2019 Bangkok  “Quality Innovation for sustainability” พร้อมประกาศผลรางวัล Asian Quality Service Award ซึ่งโครงการ “Siriraj Connect” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการและการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง จนเกิดเป็นนวัตกรรมการบริการที่มีความยั่งยืน  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เข้ารับรางวัล ณ โรงแรม Berkeley ปทุมวัน

Recent post