เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2562”

สถาบันฯเด็กจัดแถลงข่าวร่วมกับศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เรื่องผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก ประเภทพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศชายในเด็ก
October 29, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ “พัฒนาจักรยานรีไซเคิล ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน้องๆโรงเรียนบางระกำ”
October 30, 2019

เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2562”

DSC_8000_1024x576

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณและมอบเบลเซอร์แก่ประธานผู้ตรวจประเมินใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานและสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพประจำปี 2562 และเพื่อขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่ได้สละเวลา ทุ่มเทกำลังกาย ใจ จนทำให้กระบวนการตรวจประเมินเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA เข้าร่วมงาน

Recent post