ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2563

ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2019”
October 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Co-founder และผู้แทน จาก The Constellation (องค์กรพัฒนาชุมชนระดับโลกซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร)
October 28, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2563

Meeting_191028_0010

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สป.อว. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

การประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ให้สามารถเติบโตได้ พัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

Recent post