มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
October 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มบริษัท Central

central7

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เรื่องการทำความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ การศึกษาของคนพิการและคนที่ขาดโอกาสไปสู การมีคนทำและมีจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาจารย์ พญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และอาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน ในฐานะผู้แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post