สภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความขอบคุณกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
September 18, 2019
มหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2562 “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”
September 19, 2019

สภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความขอบคุณกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

46153

วันที่ 18 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความขอบคุณกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ และครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 548/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post