สภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความขอบคุณกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
September 18, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 23 (MU-SUP#23)
September 19, 2019

มหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2562 “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

2450_0-1024x682

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์   นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ  ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability: ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”  พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพรางวัลนวัตกรรมดีเด่น KM Award และ R2R โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมงาน ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี  2562  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability: ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้นG และ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G – 3 ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคล่อมสายงาน/ทิมนำทางคลินิก/ภาควิชาทางปรีคลินิก/สถาน/ฝ่าย/หน่วยงานและผลงานโครงการติดดาว ประจำปี 2561 และยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ คณะฯ และสังคม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสื่อสารและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรเห็นภาพรวมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและทิศทางข้างหน้าของคณะฯ และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพจากวิทยากรภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2-3 ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน  ประกอบด้วย การแสดงโปสเตอร์

– ผลงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงาน ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 106 หน่วยงาน

– ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว KM Award, R2R Award และผลงานวิจัย R2R ที่แล้วเสร็จในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 152 โปสเตอร์

ส่วนที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ในวันที่ 19 และ 20 กันยายน ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ

Recent post