วันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 23, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เดินหน้ายุทธศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอาเซียน
September 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

line_523311353655400-1024x683

วันที่ 23 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ดุสิต สถาวร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้มีทีมผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
สำหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยและรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Recent post