สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ The Smithsonian Conservation Biology Institute America จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wildlife & Exotics: Basic to Advance Pathology
September 19, 2019
การประชุมหารือแนวทางการจัดหาบริการฐานข้อมูล Science Direct
September 19, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1568898051928-1024x683

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ร่วมต้อนรับคุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว และคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา หัวหน้าสำนักงานประธานสถาบันฯ ในการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) โดยนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติและประยุกต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs

Recent post