มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
September 14, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิรูปอุดมศึกษา ฯ”
September 16, 2019

11 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562

1568606244775-1024x682

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ได้เชิญชวนส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว โดยมี 11 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2562 ดังนี้ 1.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.วิทยาลัยนานาชาติ 3.สถาบันโภชนาการ (ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) 4.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 5.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 6.คณะทันตแพทยศาสตร์ 7.คณะวิทยาศาสตร์ (ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน) 8.คณะเทคนิคการแพทย์ 9.คณะศิลปศาสตร์ 10.คณะพยาบาลศาสตร์ 11.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (ได้รางวัลดีเด่นเป็นปีแรก)

Recent post