บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล

มจธ. หารือการลงนามความร่วมมือกับ ม.มหิดล ด้าน Institutional Review Board (IRB)
September 19, 2019
ม.มหิดล รับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2562″
September 19, 2019

บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล

neo09

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้การต้อนรับ คุณสุรศักดิ์ นันทศิริยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณศรัณยพงษ์ ศิริวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัทนีโอฟาร์ม จำกัด ให้การเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ส่วนการผลิตทางกระบวนการชีวภาพ และส่วนบรรจุผลิตภัณฑ์ ระดับกึ่งอุตสาหกรรม รวมถึงห้องปฏิบัติการทดสอบและควบคุมคุณภาพ ภายในอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Establishment of Bio-industry Through Innovation and Translational Research; Pilot Plant) มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม นั้น เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา และผลักดันผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมหรือที่เรียกว่า Translational Research โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตสารชีวภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์สาธารณสุข ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ การผลิตยาชีววัตถุในรูปแบบยาปราศจากเชื้อ สารชีววัตถุ (API) วัคซีน หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ bacteria หรือ mammalian cells โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยามาตรฐานสากล PIC/S GMP, ICH guideline และ ISO17025 นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพ ในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ อันจะส่งผลให้ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและสร้างเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วย

Recent post