บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล
September 19, 2019
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ The Smithsonian Conservation Biology Institute America จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wildlife & Exotics: Basic to Advance Pathology
September 19, 2019

ม.มหิดล รับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2562″

1568891689446-1024x664

วันที่ 19 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กรด้วย โดยมีผู้แทนส่วนงานเข้ารับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ หอสมุดและคลังความรู้ ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ “การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้บริหาร” โดยได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน ทุกท่าน ว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าใด จากนั้น เราจึงทำการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา โดยใช้กิจกรรมที่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ และไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยลด และทดแทนก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยไปได้ เช่น การใช้พลังงานทางเลือก การใช้ก๊าซชีวภาพต่างๆ ฯลฯ สร้างให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อไป

Recent post