คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะ CHEER UP ลด ละ เลิก ดื่มน้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยว สู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
September 30, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะ CHEER UP ลด ละ เลิก ดื่มน้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยว สู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

255942

วันที่ 27 กันยายน 2562 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ “วิศวะ CHEER UP ลด ละ เลิก ดื่มน้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยว สู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” โดยมี นายโชติ สายยืนยง ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลคลองโยง และนางมุกดา อภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังมิให้เด็กและเยาวชน กินขนม และดื่มน้ำที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบกับเพื่อเป็นการปรับรสนิยมการบริโภคขนม และน้ำอัดลมของเด็กและเยาวชน โดยมีโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบ จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ และ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Recent post