คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance-Risk-Compliance (GRC)”
September 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 11th FASAVA Congress 2020
September 30, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการเพชรศาสนา

crs5

วันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การจัดทำโครงการศาสนาในการคัดเลือกพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีในระดับมัธยมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี” ระหว่าง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาในฐานะรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติ และ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ร่วมลงนาม ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

ความร่วมมือทางวิชาการ “การจัดทำโครงการศาสนาในการคัดเลือกพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีในระดับมัธยมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี” จะทำขึ้นเพื่อคัดเลือกพระภิกษุสงฆ์/สามเณร ที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีในระดับมัธยมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการร่วมกัน

Recent post